ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೊಮೇಟೊನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ.
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್_x000D_ ರಾಜ್ಯ : ಕರ್ನಾಟಕ_x000D_ ಸಲಹೆ : ಎಕರೆಗೆ, 3 ಕೆ.ಜಿ. @ 13: 0: 45 ನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ; ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
1374
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್