ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಈ ಮಿತ್ರ ಕೀಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?
ಇದು ಹೇನುಸಿಂಹ , ಇದು ಸಸ್ಯ ಹೇನುಗಳು, ಜಿಗಿಹುಳು, ಬಿಳಿ ನೊಣ , ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಧೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಿತ್ರ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
230
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್