ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಕ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ್ ಗಣಪತ ಸಾವಂತ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 2.8 ಇಸಿ @ 15 ಮಿಲಿಯನ್ನು 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ .
ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
106
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು