ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ ಕೀಟ-ಮುಕ್ತ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ.ಅಹಿರ್ ವಿಜಯ ರಾಜ್ಯ- ಗುಜರಾತ್ ಪರಿಹಾರ- ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜೆನೊಲ್ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳ ಬಲೆಗಳನ್ನು 3-5 / ಎಕರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
162
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು