ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ತಿವಾರಿ ರಾಜ್ಯ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ:ಸ್ಪ್ರೇ 19:19:19 @ 100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ .
1348
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು