ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಅಲಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ರಾಮ ಭಾವು ಗೀತೆ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ -ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ, 19:19:19 @ 3 ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 90% @ 500 ಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
826
6
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು