ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಅಲಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಎಸೆಫೇಟ್ 75 ಎಸ್ಪಿ @ 15 ಗ್ರಾಂ @ 20 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫೈಪ್ರೋನಿಲ್ 5 ಎಸ್ಸಿ @ 10 ಮಿಲೀ ನೀರಿಗೆ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
218
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್