ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
మెంతి తోట కోసం ప్రణాళిక
మెంతి ఆకు కూర పెంచడానికి గాను ఎకరానికి 25 కిలోలు విత్తనాలు అవసరమవుతాయి. విత్తనాల ఉత్పత్తికి గాను ఎకరానికి 10-12కిలోలు విత్తనాలను నాటాలి.
2
0
ఇతర వ్యాసాలు