అవును లేదా కాదుఆగ్రోస్టార్ పోల్
మీ ప్రాంతంలో ఖరీఫ్ పంటల విత్తనాలు నాటుకోవడం ప్రారంభమయ్యాయా?
అవును అయితే, పైన ఉన్న పసుపు బ్రొటన వేలును నొక్కండి.
2719
0
ఇతర వ్యాసాలు