ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
పసుపు మరియు అల్లం ఆకులు లో పసుపుపచ్చగా మారడం, దీనికి పరిష్కారం
పసుపు మరియు అల్లం పంటలకు,పెద్ద మొత్తంలో ఆకులు పసుపు రంగులోనికి మారే సమస్య ఉంటుంది. న్యూట్రిబిల్డ్ ఫెర్రస్ 500 గ్రా/ఎకరాని బిందు పద్దతి(డ్రిప్) ద్వారా ఉపయోగించవచ్చు.
2
0
ఇతర వ్యాసాలు