ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
కుకుర్బిట్ కుటుంబానికి చెందిన కూరగాయ పంటలలో బూడిద తెగులు నిర్వహణ
కుకుర్బిట్ కుటుంబానికి చెందిన కూరగాయలలో బూడిద తెగులు ఆశిస్తే బూన్ 6 గ్రాములు పిచికారీ చేయాలి.
2
0
సంబంధిత వ్యాసాలు