આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ લસણનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ગોવિંદ નાગર રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ - 0:52:34 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
135
1
અન્ય લેખો