આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ લસણનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી દેવકુમાર સામંતભાઈ મુલીયા સ્થાન - રાજકોટ રાજ્ય - ગુજરાત વિશેષતાઓ - યોગ્ય ખાતર અને જળ વ્યવસ્થાપન.
ગમ્યું? તો પીળા રંગનો અંગુઠો/લાઈક દબાવો અને પછી શેયર કરો.
152
1
સંબંધિત લેખ