આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ ઉગતો જુવારનો પાક
ખેડૂત - વિજય સાયરે ગામ - ટેમ્ભૂરડા જિલ્લા - ચંદ્રપુર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
85
0
અન્ય લેખો