આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને વિકાસની સ્થિતિમાં મેથીનો પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રોહિત બૉંગ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 19:19:19 @ 80 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
540
10
અન્ય લેખો