આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને ઝડપી વૃદ્ધિ સાથેનું ધાણાનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. સ્વપનિલ જાધવ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ- 19:19:19 @ 70 ગ્રામ પ્રતિ પંપ અને સુક્ષ્મ પોષક તત્વ @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
680
13
અન્ય લેખો