આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ટમેટા પાક
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કાશીરામ યાદવ રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - એનપીકે 12:32:16 @ 75 ગ્રામ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો પ્રતિ પંપ 15 ગ્રામ મુજબ છંટકાવ કરવો.
169
10