આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક ટમેટા પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી ચંદન ગૌડા રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: 12:61:00 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ ના માધ્યમથી આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
336
3
અન્ય લેખો