આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ અને આકર્ષક કેરી
ખેડૂતનું નામ - શ્રી આયુષ મૌર્ય રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - 12:61:00 @3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
195
12
અન્ય લેખો