આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
“સીરડફીડ ફ્લાય” પરભક્ષી કીટકને ઓળખો અને સાચવો
આ કીટકની ઇયળ રાયડામાં આવતી મોલોનું ભક્ષણ કરે છે. તેને હાનિકારક હોય તેવી દવાઓ ન છાંટો.
102
0
સંબંધિત લેખ