આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સીતાફળ પર ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી વિઠ્ઠલ રાજલે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - ઝીનેબ 68% + હેક્સોકાનાઝોલ 4% @ 35 ગ્રામ અને વેલિડેમાઈસીન 3% @ પમ્પ દીઠ ૨૫મીલી લઇ છંટકાવ કરવો
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
202
3
સંબંધિત લેખ