આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સરસોના પાકમાં પાન ટપકાં નો રોગ
ખેડૂત નામ: શ્રી મોટારામ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: મેટાલેક્સિલ 4% + મેંન્કોઝેબ 64% ડબલ્યુપી @ 1 કિલો દવા 400 લિટર પાણીમાં ઓગાળી એક એકરમાં છંટકાવ કરવો.
18
0
અન્ય લેખો