કીટ જીવન ચક્રએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સફેદ માખીનું જીવન ચક્ર
સફેદ માખી વિવિધ પ્રકારના પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે. બચ્ચા અને પુખ્ત છોડમાંથી રસ ચૂસી લે છે. આ પીળો વાયરસ રોગ ફેલાવે છે. આ જીવાતની અસરથી 50% સુધી નુકસાન થાય છે. જીવન ચક્ર ઇંડા: - માદા જીવાત પાનની નીચલી સપાટી પર મધ્ય નસની નજીક સીધી લાઈનમાં ઇંડા મૂકે છે. માદા જીવાત તેના જીવનકાળમાં 51-100 ઇંડા આપે છે. આ ઇંડા 7 થી 14 દિવસમાં ફૂટે છે. બચ્ચાં અવસ્થા:- બચ્ચા પાન પર ચોંટીને રસ ચૂસી પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે. બચ્ચા તેમની ત્વચાને 3 વખત દૂર કરે છે. પ્યુપા : - બચ્ચાનો સંપૂર્ણ વિકાસ થયા પછી, તે શિયાળામાં 31 દિવસ અને ઉનાળામાં 11 દિવસમાં પ્યુપા માં ફેરવાય છે.કોષ અવસ્થા 7 દિવસની હોય છે. પુખ્ત : - પુખ્ત કીટ પ્યુપા થી નીકળીને થોડો સમય પછી મૈથુન કરે છે અને માદા બે દિવસ પછી ઇંડા મૂકવાનું શરૂ કરે છે. આ જીવાત 30 દિવસ સુધી જીવે છે. નિયંત્રણ: - સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટે બેફેન્થ્રિન 10% ઇસી @ 800 મિલી 500 લિટર પાણી સાથે અથવા ડાયમેથોએટ 30% ઇસી @ 660 મિલી 750 લિટર પાણી, ડાયનોફેરોન 20% એસજી @ 125-150 ગ્રામ 500 લિટર પાણી સાથે ભેળવી પ્રતિ હેક્ટર છંટકાવ કરવો. નોંધ: દવાની માત્ર વિવિધ પાક અને પરિસ્થિતિ અનુસાર બદલાય છે. સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
106
0
અન્ય લેખો