આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સંકલિત સંચાલન વાળું આદુનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પ્રવીણ દેશમુખ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 19:19:19 એકરે @ 4 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
897
4
અન્ય લેખો