આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સંકલિત વ્યવસ્થાપન સાથે કોબીજ નો 17-દિવસનો પ્લોટ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી હર્ષલ ગોર્ડે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિવિધતા - ટેટ્રિસ સલાહ - એકર દીઠ 3 કિલો 19: 19: 19, આપવું જોઈએ અને સાથે ડ્રિપ પદ્ધતિ દ્વારા 500 ગ્રામ હ્યુમિક એસિડ આપવું જોઈએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
805
5
અન્ય લેખો