ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સંકલિત વ્યવસ્થાપનવાળું ઘઉંનું સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ગણેશ બોત્રે _x000D_ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર _x000D_ ટીપ: પ્રતિ એકર 50 કિલો યુરીયા, 50 કિલો 10:26:26, 10 કિલો સલ્ફર, 50 કિલો લીમડાના ખોળ સાથે જમીનમાં મિશ્ર કરવું જોઈએ.
979
2
સંબંધિત લેખ