સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડી ની રોપણી અને બીજ પસંદગી !
રોપણી સમય : ઓકટોબર મધ્યથી ફેબ્રુઆરી મધ્ય . બીજ પસંદગી અને બીજ દર: ૮ - ૧૦ માસના પ્લોટમાંથી બીજની પસંદગી કરવી. શેરડીની ટોચનો વાવણીમાં ઉપયોગ કરવો નહીં. હેકટરે બે આંખવાળા ૫૦,૦૦૦ અથવા ત્રણ આંખવાળા ૩૫,૦૦૦ ટુકડાની વાવણી કરવી. બિયારણના ટુકડાને પારાયુકત દવા ( ૨.૦ ગ્રામ / લી . ) અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ( ૧.૦ ગ્રામ / લી ) સાથે ના દ્રાવણમાં ૫ થી ૧૦ મિનિટ બોળી રોપવા. આ દવા ખરીદવા માટે, ulink://android.agrostar.in/productlist?sku_list=AGS-CP-702&pageName= રોપણી અંતર અને પધ્ધતિ ૯૦ થી ૧૦૦ સે.મી. અથવા ૬૦-૧૨૦-૬૦ સે.મી. જોડીયા ચાસ ના સામાન્ય ચાસમાં જમીનની પ્રત પ્રમાણે સુકી ( ભારે કાળી જમીન ) અથવા ભીની રોપણી કરવી.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડુ મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
27
8
અન્ય લેખો