આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શેરડીના પાકમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. અરવિંદ કુમાર રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ - એનપીકે 20:20:20 @3 કિલો પ્રતિ એકર જમીન માં તેમજ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો પ્રતિ પંપ 15 ગ્રામ મુજબ છંટકાવ કરવો.
86
6