શું તમારા કપાસમાં આ પ્રકાર ના ફૂલો દેખાય છે?
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શું તમારા કપાસમાં આ પ્રકાર ના ફૂલો દેખાય છે?
આવા ફૂલોને રોઝેટ ફૂલો કહેવામાં આવે છે. જો તમને આ પ્રકારની ફૂલો જોવા મળે,તો આ કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઈયળના ઉપદ્રવનો સંકેત છે જેથી આવા ફૂલો છોડમાંથી તોડીને નાશ કરો અને નિયંત્રણ માટે, ઇન્ડોક્ષાકાર્બ ૧૫.૮ ઇસી @ ૫ મિલિ અથવા પ્રોફેનોફોસ + સાયપરમેથ્રીન @ 20 મિલી પ્રતિ અથવા બીટાસાયફ્લુથ્રીન ૨.૫ એસસી @ ૧૦ મિલિ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૯.૩% + લેમ્બડા સાયહેલોથ્રીન ૪.૬% ઝેડસી @ ૫ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
53
7
અન્ય લેખો