ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રોસ્ટાર વાર્તાએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શાકભાજી ના ધરું ણી ફેર રોપણી પછીની પહેલી માવજત
હાઇબ્રીડ શાકભાજી ના ધરું ખુબ નાજુક અને રોગ જીવાત ને ગ્રાહ્ય હોય છે માટે ફેરરોપણી પછી તરત માવજત તેમજ ઘનિષ્ઠ કાળજી માંગી લે છે.
વરસાદ પડવાના થોડા દિવસોમાં શાકભાજી પાકો જેવાકે મરચી ટામેટા અને રીંગણ નું ધરું ફેરરોપણી માટે તૈયાર હોય છે. મોટા ભાગના ધરું ઉગસુક, મૂળ નો કહોવારો, ચુસીયા જીવાત, અને જમીન જન્ય જીવાત થી પીડાય છે. વધુમાં નાજુક છોડ ને વિકાસ તેમજ નવા મૂળ ફોડવા માટે તૈયાર ખોરક ની
96
0
સંબંધિત લેખ