ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
વેલાવાળા પાકોમાં પંચરંગીયા નું નિયંત્રણ
વેલાવાળા શાકભાજી પાકોમાં પંચરંગીયો આવેતો તેના માટે ૧૯ : ૧૯ : ૧૯ @ ૧૦૦ ગ્રામ /પંપ , થયોમીથોક્ષામ ૨૫% WDG @ ૧૨ ગ્રામ / પંપ, કર્બેન્ડેઝીમ ૧૨% + મેન્કોઝેબ ૬૩% WP @ ૪૦ ગ્રામ/પંપ અને પોટેશિયમ હ્યુમેટ ૯૫ % @ ૧૫ ગ્રામ / પંપ પ્રમાણે ડ્રીનચીંગ કરાવવું.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
44
0
સંબંધિત લેખ