આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
વેલાવલી શાકભાજીના પાકો પર ભૂકીછારાનું નિયંત્રણ
જો વેલા વાળી શાકભાજીના પાકો પર ભૂકીછારો જોવા મળે તો તેના નિયંત્રણ માટે બૂન 6ગ્રામ/પંપ નો છંટકાવ કરવો.
13
1
અન્ય લેખો