આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
વિકાસના તબક્કામાં લસણનો પાક
ખેડૂતનું નામ-શ્રી. મહેન્દ્ર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 0:52:34 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપ નો છંટકાવ કરવો.
ગમ્યું? તો પીળા રંગનો અંગુઠો/લાઈક દબાવો અને પછી શેયર કરો.
165
0
અન્ય લેખો