આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
વાલમાં થ્રિપ્સનો પ્રકોપ
પાન વળી જવા અને પીળાશ ન હોવી ઉપાય: સ્પાયનેટોરમ 11.7 SC @ 20 મિલી/પંપ અથવા 180 મિલી/એકર નો છંટકાવ કરવો
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
81
0
અન્ય લેખો