ખેડૂત વાર્તાએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
વાત ખેતીની અને ખેડૂતની
ખેડૂત મિત્રો, ગુજરાતનો ખેડૂત તેના સાહસ માટે દુનિયામાં જાણીતો છે.ખેતી પાકોમાં નિત નવી જાતો,નવા ઓજારો,નવા નવા ખાતરો અને નવી નવી ખેત પદ્ધતિઓ નો હમેંશા ગુજરાતનો ખેડૂત પોતે નાના પાયે અખતરો કરે,અને અપનાવે છે.આજે ગુજરાતનો ખેડૂત વટ ભેર કહી શકે છે કે અમે કપાસ
27
0
અન્ય લેખો