વીડીયોNakum Harish
વાડી માટે 3 ફેજ કનેકશન માટે જરૂરી પુરાવા !
ખેડૂત મિત્રો એ જો વાડી માં 3 ફેજ વીજ જોડાણ કરાવવું હોય તો ક્યાં થી અને કેવી રીતે મેળવી શકાય અને ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડશે જાણીયે આ વિડીયો માં.
સંદર્ભ : Nakum Harish. આપેલ યોજનાકીય માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરી ને જાણ કરો.
133
28
અન્ય લેખો