આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
વટાણામાં ભૂકીછારાના નિયંત્રણ માટે વ્યવસ્થાપન
વટાણામાં ભૂકીછારો વધુ હોય તો તેના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનેઝોલ 20મિલી/પંપ નો છંટકાવ કરવો.
2
1
અન્ય લેખો