કીટ જીવન ચક્રએમિલી જહોનસન
લેડીબગ મિત્ર કીટનું જીવન ચક્ર
તે પાકનો મિત્ર કીટ છે, આ કીટના શરીર પર લાલ કાળા રંગના દાગ હોય છે. તે પાકમાં મોલો મશી અને અન્ય જીવાતોને ખાઈ ને નાશ કરે છે.
સંદર્ભ: ટીડી ટેન્ગેટ વધુ જાણકારી માટે વિડીયો અવશ્ય જુઓ અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
37
0
અન્ય લેખો