ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
લીમ્બુમાં સાયલાનું અસરકારક નિયંત્રણ
લીમ્બુમાં સાયલાનું અસરકારક નિયંત્રણ: વધુ ઉપદ્રવ હોય તો થાયોમેથોક્ષામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રિડ ૧૭.૮ એસએલ ૫ મિ.લિ. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
93
0
સંબંધિત લેખ