આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લસણના પાકમાં ચુસીયા જીવાતોનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ: શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: ઓક્સિડેમેટોન મિથાઈલ 25% ઇસી @ 480 મિલી પ્રતિ 300 લિટર પાણીમાં ભેળવી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
178
5
અન્ય લેખો