આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રોગના ઉપદ્રવના કારણે ચણાના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી વિષ્ણુ ઢાંકડ રાજ્ય- રાજસ્થાન નિરાકરણ- 12% કાર્બોન્ડેન્ઝિમ+63% મેન્કોઝેબ@ પંપ દીઠ 40 ગ્રામ સ્પ્રે કરો
341
0
અન્ય લેખો