આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં વધુ ફૂલો માટે !
ખેડૂત નું નામ: પરવીન કુમાર. રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ: 12:61:00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
47
26
અન્ય લેખો