આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણમાં લીલા તડતડિયા નો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નામ - શ્રી અયપ્પન રાજ્ય - તમિલનાડુ સલાહ - સાયપરમેથ્રિન 25.00% ઇસી @80 મિલી 200 લિટર પાણી સાથે દ્વાવણ બનાવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
170
3
અન્ય લેખો