આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણના પાકમાં સુકારો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી કમલેશ દેશકર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ટ્રાયકોડર્મા વિરડી 1 કિલો ને 15 કિલો ગોબર સાથે ભેળવીને જમીનમાં આપો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
75
7
અન્ય લેખો