રાયડા નો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રાયડા નો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: અજય શાહ રાજ્ય : ઉત્તરપ્રદેશ સલાહ: જીબ્રેલીક એસિડ @30 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
24
8