આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રાઈના છોડના યોગ્ય વિકાસ માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોની જરૂરીયાત
ખેડૂતનું નામ: શ્રી સમર પટેલ_x000D_ રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ_x000D_ સૂચન: 20 ગ્રામ પ્રતિ પમ્પ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
545
1
અન્ય લેખો