આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
યોગ્ય વૃદ્ધિ સાથે નારંગીનો પાક
ખેડૂત નામ: શ્રી નિલેશ દબલે રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
245
10
અન્ય લેખો