આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
યોગ્ય ખાતર અને પાણીના વ્યવસ્થાપન સાથે કોબીનું ઉત્પાદન વધારી શકાય છે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સુહેલ ચૌધરી રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ ટીપ્સ - પ્રતિ પમ્પ 0:52:34 @ 100 ગ્રામ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
867
3
અન્ય લેખો