ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મેથી માં આ બાબતો નું રાખો ધ્યાન !
પિયત : 👉વાવણી બાદ તરત જ પિયત આપવું અને ત્યારબાદ જમીનની પ્રત અને હવામાન મુજબ પાકને 5 થી 7 પિયતની જરૂરિયાત રહે છે. 👉નિંદામણ અને આંતરખેડ જરૂરિયાત મુજબ 2 થી 3 આંતરખેડ અને હાથ નિંદામણ વડે પાક નીંદણમુકત રાખવો. 👉જીવાત નિયંત્રણ મોલોના પરીક્ષણ માટે પીળા ચીકણા પિંજર પ્રતિ હેકટરે 10 પ્રમાણે ગોઠવવા. 👉તથા નીમ ઓઈલ(૧૦,૦૦૦ પીપીએમ) ૧ ગ્રામ પ્રતિ ૧ લીટર પાણી પ્રમાણે 15 દિવસના અંતરે બે છંટકાવ કરવા. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
15
5
અન્ય લેખો