આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મેથીમાં મોલોના અટકાવ માટે
થાયોમેથોકઝામ ૭૦ ડબલ્યુએસ ૩ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે પટ આપીને વાવણી કરો અને મોલો સામે રક્ષણ મેળવો.
148
4
અન્ય લેખો